De thi va dap an Violympic v14 lop 5 daydu (11-12)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:46' 28-02-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC - Vòng14 – lớp 5 (2011-2012)
BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau:

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Cho 2 số có tổng bằng 361,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5, số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 135,6
Câu 2: Cho 2 số có tổng bằng 214,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ hai. Trả lời:     Vậy số thứ hai là 85,8
Câu 3: Cho 2 số có tổng bằng 202,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2,5 và số thứ 2 nhân với 2 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 90
Câu 4: Cho 2 số có tổng bằng 118,4. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 74
Câu 5: Hai số có tổng bằng 5,95. Biết 20% số thứ nhất bằng 50% số thứ 2. Vậy số thứ hai là 1,7
Câu 6:Hai số có tổng bằng 787,5.Biết 75% số thứ nhất bằng 60 % số thứ 2.Vậy số thứ nhất là 350
Câu 7: Hai số có tổng bằng 112,5. Biết 50% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ nhất là 45
Câu 8: Hai số có tổng bằng 689,6. Biết  số thứ nhất bằng 40% số thứ 2. Vậy số thứ nhất là 258,6
Câu 9:Hai số có tổng bằng 179,2. Biết 50 % số thứ nhất bằng  số thứ 2.Vậy số thứ nhất là 102,4
Câu 10: Hai số có tổng bằng 218,4. Biết  số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Vậy số thứ nhất là 93,6
Câu 11: Hai số có tổng bằng 108. Biết  số thứ nhất bằng 20% số thứ 2. Vậy số thứ hai là 67,5
Câu 12: Hai số có hiệu bằng 46,8. Biết  số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Vậy số bé là 140,4
Câu 13:Hai số có hiệu bằng 13,8. Biết 40% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Tìm số thứ hai. Trả lời:     Vậy số thứ hai là 82,8
Câu 14: Hai số có hiệu bằng 62,4. Biết 20% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số lớn là 218,4
Câu 15: Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 310,5
Câu 16: Hai số có hiệu bằng 26,8. Biết 20% số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số bé là 40,2
Câu 17: Hai số có hiệu bằng 97. Biết  số thứ nhất bằng 40% số thứ 2. Vậy số bé là 145,5
Câu 18: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60% số thứ 2. Vậy số lớn là 97,5
Câu 19: Cho 2 số có hiệu bằng 93,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 234,5
Câu 20:Cho 2 số có hiệu bằng 81,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ 2 nhân với 2,5 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 408
Câu 21: Cho 2 số có hiệu bằng 81,3. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời:     Vậy số thứ nhất là 325,2
Câu 22: Cho 2 số có hiệu bằng 84,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với